Regulamin sklepu

Regulamin sklepu MAMA_M

§ 1

Słowniczek

 1. Serwis – prowadzony przez Sklep_MAMA_M serwis internetowy podłączony do sieci Internet pośredniczący w sprzedaży Towarów, służący promocji i prezentacji Towarów dostępnych w Sklep_MAMA_M, umożliwiający przeglądanie umieszczonych w Serwisie treści, składanie Zamówień i zawieranie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów;
 2. Sprzedawca zwany także Sklep_MAMA_M – Marta Szczepaniak-Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą, Marta Szczepaniak- Kowalska Mama M, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Pracka 11a, 05-504 Prace Duże, posiadająca numer NIP 5742056760, z którym Klient może się kontaktować pod adresem e-mail: hi@mamamjournal.com, tel.: +48 509 563 632 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora Klienta).
 3. Formularz kontaktowy – dostępny na stronie SKLEP_MAMA_M formularz umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą i przesyłanie zapytań dotyczących Towarów;
 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie SKLEP_MAMA_M umożliwiający złożenie Zamówienia
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kc, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała czynności prawnej ze Sprzedawcą (tj. zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;m
 7. Koszyk – Koszyk umożliwia Klientowi jeszcze przez złożeniem Zamówienia wyświetlanie, zapisywanie i ewentualną modyfikację Towarów, którymi Klient jest zainteresowany;
 8. Newsletter – usługa elektroniczna umożliwiająca automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości e-mail zawierających treści dotyczące oferowanych przez niego Towarów oraz informacje o promocjach i nowościach;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 11. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sklep_MAMA_M dostępny pod domeną https://mamamjournal.com/sklep/ umożliwiający składanie Zamówień i zawieranie ze Sklep_MAMA_M Umów;
 12. Operator Płatności – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887
 13. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklep_MAMA_M;
 14. Umowa – umowa sprzedaży zawarta lub zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sklep_MAMA_M za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem są zakupywane przez Klienta Towary na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona na odległość bez jednoczesnej obecności stron przez Sklep_MAMA_M na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 marca 2014 r. o prawach konsumenta;
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Sklep_MAMA_M za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://mamamjournal.com/sklep/ oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przy zawieraniu Umów między Sklep_MAMA_M a Klientem.
 2. Sklep Internetowy prowadzony przez Sklep_MAMA_M działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Informacje podane na Stronie Internetowej Sklep_MAMA_M nie stanowią w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego oferty zawarcia Umowy dotyczącej dostępnych Towarów, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Klientów.
 4. Kontakt z obsługą Sklep_MAMA_M możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 pod numerem telefonu 509 563 632. 
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się ze spełnieniem po stronie Klienta wymagań technicznych dotyczących systemu teleinformatycznego, tj.: dostęp do sieci Internet, posiadanie konta poczty elektronicznej działającej na dowolnym serwerze. (Internet Explorer i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze, Chrome wszystkie wersje) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 i nowszą, bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail
 6. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do Konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających z usług Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

§ 3

Zamówienia 

 1. Składanie Zamówień następuje po akceptacji Regulaminu poprzez dodanie Towaru do Koszyka, wypełnienie dostępnego na Stronie Internetowej Formularza zamówienia, oraz wykonanie przelewu za pośrednictwem portalu Przelewy24. Klient po złożeniu Zamówienia, dokonuje płatności. Po jej dokonaniu na wskazany adres mailowy otrzymuje wiadomość mailową potwierdzającą złożenie Zamówienia. Sprzedawca po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty przesyła Klientowi wiadomość e-mail Klient zawierającą informację o dostawie, po czym realizuje Umowę.
 2. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją, która jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Podane podczas wypełniania Formularza zamówienia dane powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Sklep_MAMA_M po bezskutecznej próbie weryfikacji z Klientem zgodności danych zastrzega możliwość anulowania Zamówienia, w sytuacji, w której podane przez Klienta dane teleadresowe będą nieaktualne, nieprawdziwe lub budzące wątpliwość.
 4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów następuje poprzez dodanie ich do Koszyka i wypełnienie Formularza zamówienia. 
 5. Składanie Zamówień przez Klienta odbywa się przez 24 godziny na dobę przez wszystkie w dni w roku, natomiast realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Realizacja Zamówienia złożonego w soboty, niedziele, święta oraz złożonych po godzinie 17:00 wynosi do 7 dni roboczych od chwili otrzymania przez Sklep_MAMA_M płatności za zamówiony Towar, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 
 6. Dostawa następuje, w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej i kuriera. 

§ 4

Ceny i formy płatności

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów przesyłki.
 2. Informacje dotyczące całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki udostępniana jest po dokonaniu przez Klienta zamówienia w podsumowaniu płatności.
 3. Sklep_MAMA_M może zmieniać ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, co nie ma wpływu na cenę, która obowiązywała w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Obowiązujące w Sklepie Internetowym formy płatności, które posiada Klient to przelew bankowy oraz płatność za pośrednictwem Operatora Płatności Przelew24.
 5. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Klient otrzymuje w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail dokument zakupu Towaru w postaci paragonu bądź elektronicznej faktury VAT, z zastrzeżeniem, iż faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta.

§ 5

Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji, w sytuacji, gdy zamówiony Towar jest niezgodny z Umową lub posiada wady fizyczne. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient opisuje wadę Towaru oraz wskazuje czy żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 2. Reklamacje można składać na adres e-mail: hi@mamamjournal.com.
 3. W terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Sklep_MAMA_M ustosunkuje się do reklamacji, o czym poinformuje Klienta drogą e-mailową.
 4. Klient nie może odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia ceny, jeżeli Sklep_MAMA_M niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wadliwy Towar wymieni na Towar wolny od wad albo te wady usunie. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania, w sytuacji, w której Towar był już przez Sklep_MAMA_M naprawiany lub wymieniany, chyba że wady Towaru są nieistotne.
 5. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenie się, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  • zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, gdzie może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu;
  • zwrócenie się zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 6

Prawo odstąpienia

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu składa oświadczenie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  i wysyła go na piśmie na adres siedziby Sklep_MAMA_M wraz ze zwracanym Towarem bądź na adres e-mail: hi@mamamjournal.com. Oświadczenie przygotowane przez Sklep_MAMA_M jest oświadczeniem przykładowym i niewiążącym, a Konsument może posiłkować dowolnym oświadczeniem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, a Konsument zobowiązany jest do zwrotu objętego Umową Towaru w stanie niezmienionym. 
 4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z oświadczeniem, natomiast, jeżeli Konsument wysłał oświadczenie na adres e-mail Sklep_MAMA_M, to nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 5. Konsument zobowiązany jest do zabezpieczenia zwracanego Towaru w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności czy w przypadku Towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Sklep_MAMA_M, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia zwracanego Towaru zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta innego aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep_MAMA_M.
 8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakie zostały przez Konsumenta wybrane podczas składania Zamówienia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep_MAMA_M.
 2. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania następujących danych osobowych Klienta: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 RODO.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z prawem, w tym zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ma na celu zawarcie Umowy i jest obowiązkiem umownym, a brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie Umowy. 
 4. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, jak również podmiotom wykonującym na zlecenie Sklep_MAMA_M czynności związane ze świadczeniem usług, wyłącznie w niezbędnym zakresie, w tym na rzecz podmiotów świadczących usługi hostingowej oraz usługi pośredniczące w płatnościach. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z usług Sklep_MAMA_M i realizacji Umowy.
 5. Podczas przeglądania stron internetowych Sklep_MAMA_M używane są pliki „cookies”, Użytkownik w każdej chwili może zablokować generowania plików „cookies” poprzez zmiany konfiguracji w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli użytkownik wyłączy możliwość zapisywania plików „cookies”, korzystanie ze strony Sklepu Internetowego może być utrudnione.
 6. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: hi@mamamjournal.com

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Sklep_MAMA_M zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia o zmianach na stronie Sklep_MAMA_M.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklep_MAMA_M.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.08 2022.